اشتراک گذاری در:

Agile Software Testing

این عبارت به معنای تست نرم‌افزار چابک و سریع است.
اصول تضمین کیفیت که از تکنیک‌ها و چارچوب چابک و سریع یا Agile Framework در تست و ارزیابی نرم‌افزار استفاده می‌کند.