اشتراک گذاری در:

MDR

این عبارت کوتاه‌شدۀ Managed detection and response است و به‌معنای «تشخیص و پاسخ‌گویی مدیریت شده» به خدمات عرضه‌شده توسط ارائه‌دهندگان گفته می‌شود که بر توانایی‌های شناسایی تهدیدات، پاسخ‌گویی به حوادث و نظارت پیوسته متمرکز است.
این خدمات توسط ارائه‌دهندگانی عرضه می‌شود که منطبق با مدل ارائه‌دهندگان خدمات امنیتی مدیریت شده‌ سنتی نیستند.