اشتراک گذاری در:

Access rights

هرگونه مجوزی که در رایانه قرار می‌گیرد، Access Right (حق دسترسی) محسوب می‌شود. برای مثال، اگر حسابی Access Right به فایلی را ندارد، ممکن است نتوانید آن فایل را ببینید، بخوانید یا بنویسید. هنگامی که این اتفاق می افتد، یک خطای عدم دسترسی (Access Denied) دریافت خواهید کرد.

اصطلاح مرتبط