اشتراک گذاری در:

Bootleg

Bootleg به‌معنای کپی غیرقانونی از نرم‌افزاری است که از توسعه‌دهنده یا واسطۀ معتبر و قانونی خریداری نشده است.

اصطلاح Bootleg برای توصیف چیزی است که به طور غیرقانونی فروخته می‌شود؛ در وهلۀ اول به این دلیل که دزدیده شده است؛

زمانی که فیلم، مقاله، نرم‌افزار یا هرچیزی مثل این موارد را به‌شیوه‌ای زیرکانه و بدون پرداخت پول به‌دست می‌آورید اصطلاحاً می‌گویند که شما Bootleg انجام داده‌اید.

اگر شما یک فیلم را در کامپیوتر خود دانلود کنید و سپس آن را به یک دوست بفروشید عمل شما Bootleg است.