اشتراک گذاری در:

Data Breach

نقض داده یا Data Breach نتیجه هک موفقیت آمیز در یک سیستم و به دست آوردن کنترل شبکه خود و افشای داده های آن است. نقض داده های معمولاً داده های شخصی که مواردی مانند شماره کارت اعتباری ، شماره حساب بانکی ، شماره های تأمین اجتماعی و سایر موارد را در بر می گیرد.