اشتراک گذاری در:

UEBA

فناوری “تجزیه و تحلیل رفتار کاربران و موجودیت‌ها” به بررسی فعالیت‌های کاربران برای تمایز انحرافات از رفتارهای عادی می‌پردازد. فناوری UEBA به کاهش اختلالاتی مانند مثبت‌های کاذب که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌های Log روی دهند، کمک می‌کند.