اشتراک گذاری در:

Access Modifiers

این عبارت به معنای اصلاح کننده‌های دسترسی کلمات کلیدی هستند که برای مشخص‌کردن قابلیت دسترسی یک کلاس (یا شبکه) و اعضای آن استفاده می‌شوند. این اصلاح کننده‌ها را می توان از کد داخل یا خارج از برنامه فعلی استفاده کرد.

اصطلاح مرتبط