اشتراک گذاری در:

AOP

این عبارت کوتاه شدۀ Aspect-Oriented Programming به معنای برنامه نویسی Aspect گرا و یک الگوی برنامه‌نویسی است که عملکردهای پشتیبانی را از منطق تجارت برنامه اصلی جدا می‌کند.

در ابتدا به نظر می‌آید که AOP به کد پشتیبانی اشاره دارد اما در واقع این عبارت، شامل روش‌ها و ابزارهای برنامه‌نویسی است که به کل رشته مهندسی نرم‌افزار اشاره می‌کند.