اشتراک گذاری در:

APM

این عبارت کوتاه‌شدۀ Application Programming Model به معنای مدل برنامه‌نویسی نرم‌افزاری، یک مدل برنامه‌نویسی J2EE است که دستورالعمل‌هایی را برای ارائه‌دهنده مؤلفه برنامه پیشنهاد می‌کند. این مدل در ساختن نرم افزاری برای توابع تجاری بر اساس عملکرد و نیازهای سیستم مورد نیاز در شبکه استفاده می شود.