اشتراک گذاری در:

Authentication

در زمینه سیستم‌های کامپیوتری، احراز هویت فرآیندی است که هویت کاربر را تضمین و تایید می‌کند. این امر، یکی از پنج رکن تضمین اطلاعات است. چهار مورد دیگر عبارتند از یکپارچگی (integrity)، در دسترس بودن، (availability) محرمانه بودن (confidentiality) و عدم انکار ( nonrepudiation.) هستند.