لغات و اصطلاحات حوزه امنیت

Elite

Elite چیست؟ این اصطلاح ممکن است به یکی از معانی

ادامه مطلب

ECHELON

ECHELON توسط NSA (آژانس امنیت ملی) راه‌اندازی شده است. ترکیبی

ادامه مطلب

EAP-FAST

EAP-FAST که به عنوان تایید انعطاف‌پذیر از طریق تونل‌زنی امن

ادامه مطلب

EAP

EAP کوتاه شدۀ عبارت Extensible Authentication Protocol به معنای پروتکل

ادامه مطلب

AUP

AUP مخفف acceptable use policy به معنی خط‌مشی استفاده قابل

ادامه مطلب

ECDSA

ECDSA، کوتاه‌شدۀ عبارت Elliptic Curve Digital Signature Algorithm به معنای

ادامه مطلب